Zarządzenie nr 148/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2011 roku

 

w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia w gminie Ostróda przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz.897)

 

      Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do Zarządzenia Nr118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję zespół do spraw wdrożenia przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w składzie:

 

      1. Szewczyk Roman- Przewodniczący;

 

      2. Ruczyński Krzysztof- Sekretarz;

 

      3. Klimowska Monika- Członek;

 

      4. Borowska Katarzyna- Koordynator prawny;

 

      5. Jabłonka Artur- Koordynator informatyczny.

 

      § 2. Zadaniem zespołu jest:

 

   - ustalenie zadań oraz harmonogramu wdrożenia przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.);

 

   - opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu dotyczącego utrzymania czystości i porządku, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz warunków udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w w/w ustawie;

 

   - przyjęcie rozwiązań z zakresu oprogramowania informatycznego do obsługi realizacji w/w zadań;

 

   - przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących wdrożenia przepisów w/w ustawy.

 

      § 3. Zespół niezwłocznie po wykonaniu określonych w § zadań przedstawi je w formie opracowanych dokumentów Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2012, ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451772
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości