Zarządzenie Nr 145/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2011 r.

 

w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku robotnika gospodarczego przysługują nieodpłatnie:

 

a/ posiłki profilaktyczne

 

b/ napoje

 

§ 2. Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni, w okresie zimowym od 01 listopada do 31 marca , związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu określonym w § 3 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, zatrudnionym na stanowisku robotnika gospodarczego(dotyczy też osób zatrudnionych na w/w stanowisku w ramach prac interwencyjnym, robót publicznych i prac społecznie użytecznych) wykonującym prace na otwartej przestrzeni.

 

§3. 1. Napoje przysługują wszystkim pracownikom bez względu na charakter zatrudnienia:

 

a/ przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25o,

 

b/ na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza

28 oC.

 

2. Napoje wydaje się w ilości zaspakajającej potrzeby pracownika, 1,5 litra wody mineralnej na 8 godzin pracy.

 

3. Decyzje o wydaniu napojów pracownikom podejmuje Sekretarz Gminy.

 

4. Zakupu i dystrybucji napojów wśród pracowników dokonuje inspektor ds. kadr

 

§ 4. 1.Posiłki powinny być wydawane podczas przerw w pracy, a napoje winny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

 

2.W związku z wykonywanym przez osoby wymienione w § 2 pracy w różnych miejscowościach na terenie gminy oraz ze względów organizacyjnych, pracownicy będą otrzymywać gotowe posiłki i herbatę do przyrządzenia we własnym zakresie.

3.Posiłki regeneracyjne wydawane będą w ilości jeden słoik na 8 godz. pracy, herbata x 2 paczki na miesiąc.

 

4.Produkty wydawane będą na stanowisku ds. kadr za pokwitowaniem.

 

§ 5. Posiłki i napoje nie przysługują w czasie urlopu oraz zwolnienia lekarskiego.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.12.2011, ostatnia aktualizacja: 22.12.2011, odsłon: 822


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451679
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości