Zarządzenie Nr 14 /09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2009 r.

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości.

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn.zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:

 

- dz. nr 477/2 o pow. 328 m2 położonej w obrębie Tyrowo.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2009, ostatnia aktualizacja: 27.02.2009, odsłon: 490

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334258
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved