Zarządzenie Nr 136/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 listopada 2011r.

 

w sprawie określenia trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Niniejsze zarządzenie określa tryb przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Ostróda z inicjatywy Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 2. 1. Prawo zgłoszenia do Wójta Gminy wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

 

   1/.Sekretarzowi,

 

   2/.Skarbnikowi,

 

   3/.Kierownikom Referatów,

 

   4/.Osobom zajmującym samodzielne stanowiska,

 

   5/.Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, tj.

 

   - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

   - Gminnej Biblioteki Publicznej,

 

   - Gminnego Ośrodka Kultury,

 

   - Zakładu Obsługi Komunalnej.

 

      2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno uwzględnić czas na przygotowanie projektu uchwały z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust.2

 

      3. Sekretarz Gminy przygotowuje na podstawie informacji uzyskanych od osób wymienionych w ust. 1 listę zawierającą nazwy projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Radę Gminy i dostarcza ją Wójtowi.

 

      § 3.1. Projekty uchwał są sporządzone na podstawie dyspozycji Wójta Gminy.

 

      2. Czynności określone w ust. 1 koordynuje Sekretarz Gminy.

 

      3. Za przygotowanie projektów uchwał są odpowiedzialne, stosownie do zakresu merytorycznego osoby wymienione w § 2 ust. 1.

 

      4. W przypadku, gdy wynika to z przepisów lub potrzeby uregulowania sprawy, osoby uprawnione z własnej inicjatywy opracowują projekt uchwały i rekomendują Wójtowi jego wprowadzenie pod obrady Komisji i Rady Gminy.

 

      § 4.1. Projekty uchwał winny być redagowane w sposób zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

 

      2. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie, w którego treści wskazuje się różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem a projektowanym oraz celowość podjęcia uchwały. Uzasadnianie powinno zawierać dodatkowo informację o ewentualnych skutkach finansowych podjęcia uchwały i źródłach finansowania. Uzasadnienia podpisuje osoba przygotowująca projekt.

 

      § 5. Przygotowujący projekt uchwały jest zobowiązany do:

 

   1) zainicjowania procedury uzyskania stosownych opinii, uzgodnień lub konsultacji, jeśli są wymagane;

 

   2) uzgodnienia projektu pod względem formalno – prawnym w formie parafowania projektu przez radcę prawnego na ostatniej stronie oryginału projektu, w lewym dolnym rogu.

 

      § 6.1. Przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią radcy prawnego, o której mowa w § 5 pkt 2 przekazywany jest do Sekretarza Gminy, który weryfikuje czy przedłożony projekt zawiera wszystkie elementy wymienione w § 4 - 5. W razie stwierdzenia braków formalnych Sekretarz zwraca projekt do uzupełnienia.

 

      2. Kompletne projekty uchwał Sekretarz przekazuje Wójtowi przynajmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji Rady.

 

      3. Zaakceptowany przez Wójta projekt uchwały Rady przekazywany jest na stanowisko ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych jako inicjatywa uchwałodawcza Wójta Gminy jest przedkładany właściwym merytorycznie Komisjom Rady, celem uzyskania opinii.

 

      § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

      § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.12.2011, ostatnia aktualizacja: 12.12.2011, odsłon: 788


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451584
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości