Zarządzenie Nr 13/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

 § 1. W zarządzeniu Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ w § 21 skreśla się ust. 8 i 19

 

2/ w § 29 po ust. 17 dodaje się ust. 18 i 19 w brzmieniu:

 

„18. Prowadzenie spraw dotyczących szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.

 

 19. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach obsługi”

 

 3/ w załączniku Nr 1:

 

 a/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Nr

Nazwa referatu

Wykaz stanowisk

Wymiar zatrudnienia

2.

Referat Organizacyjny

1.

Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu

 

 

 

2.

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

1

3

Stanowisko ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

1

4.

stanowisko ds. obsługi interesanta

2

5.

stanowisko kierowcy

1

6.

stanowisko sprzątaczki dziennej

1

7.

stanowisko sprzątaczki

3

8.

stanowisko dozorcy-konserwatora

2

 

 

 

 

 

 

11

 

 

b/ pkt 7.otrzymuje brzmienie:

 

Nr

Nazwa referatu

Wykaz stanowisk

Wymiar zatrudnienia

7

Referat Oświaty Kultury i Sportu

1.

 

Kierownik Referatu

 

1

 

2.

 

stanowisko ds. sportu

 

1

3.

 

stanowisko ds. oświaty

 

3

4.

 

 

 

 

stanowisko opiekun dzieci i młodzieży

( w czasie przewozu do i ze szkoły)

12*

 

 

 

 

4+12*

 

* liczba etatów może ulec zmianie w zależności od potrzeb

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2009, ostatnia aktualizacja: 27.02.2009, odsłon: 501

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638361
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved