Zarządzenie Nr 13/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 lutego 2006r.

 

w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

      Na podstawie § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Maksymalne kwoty pomocy udzielonej z ZFŚS w 2006r. wynoszą:

 

      1/ Do różnych form, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu:

 

   a/ pobyt na leczeniu sanatoryjnym, koloniach letnich, obozach i zimowiskach - 899,00 zł od osoby,

 

   b/ pobyt na wczasach zorganizowanych - 1.348,00 zł,

 

   c/ udział w krajowych imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych - 25% minimalnego wynagrodzenia, tj. 224,00 zł na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   d/ udział w wycieczkach - 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 719,00 zł na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   e/ pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe:

 

   - budowa, zakup domu lub mieszkania - 10.500 zł.,

 

   - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne 8.900,00 zł.,

 

   - modernizacja i przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.100,00 zł.,

 

   - remont mieszkania 5.000 zł.,

 

   f/ organizacja imprez dla dzieci i zakup paczek świątecznych 89,00 zł. na dziecko rocznie,

 

   g/ pomoc rzeczowa i finansowa:

 

   - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałych chorób lub śmierci 400% minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.596 zł. na pracownika rocznie,

 

   - w pozostałych przypadkach 100 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 899,00 zł na pracownika rocznie.

 

   2/ Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w § 4 ust.2 Regulaminu wynosi 719,00 zł na uprawnionego pracownika.

 

      § 2. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 14/05 w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2005 r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2006r.

 

 

 

 

Zarządzenie uzgodniono z Zespołem Przedstawicieli Pracowników

 

1. Danuta Kucharczuk

 

2. Celina Pych

 

3. Jarosława Zajko-Kubaszek

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 lutego 2006r.

 

 

 

Tabela dopłat z ZFŚS do usług wypoczynkowych

 

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

brutto zł

 

% wskaźnik dopłaty do n/w usług

Wczasy zorganizowane

Sanatorium

Wypoczynek organizowany we własnym zakresie

 

Kolonie i obozy

dla dzieci i młodzieży

1.

do 300,00 zł

85

95

80

95

2.

od 301,00 do 500,00

80

90

75

90

3.

od 501,00 do 700,00

75

85

70

85

4.

od 701,00 do 900,00

70

80

65

80

5.

od 901,00 do 1.100,00

65

75

60

75

6.

od 1.101,00 do 1.400,00

60

70

55

70

7.

od 1.401,00 do 1.700,00

55

65

50

65

8.

od 1.701,00 do 2.000,00

50

60

45

60

9.

od 2.001,00 do 2.400,00

45

55

40

55

10.

powyżej 2.401,00

40

50

35

50

 

Informacje uzupełniające tabelę

 

1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia, na dziecko.

 

2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, trwających min. 10 dni, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 200 % minimalnego wynagrodzenia.

 

3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt. 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.

 

4. O zakwalifikowanie się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się przed wyjazdem na wypoczynek.

 

5. Ekwiwalent za wypoczynek organizowany we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

6. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

 

7. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.

 

8. Wysokość dofinansowania udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych ustalana jest każdorazowo w wysokości uzależnionej od możliwości finansowych Funduszu.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298285
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości