Zarządzenie Nr 130/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 listopada 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Ostróda, wraz z udziałem 02/100 cz. w prawie własności gruntu (działki nr 215/1 o pow. 0,1824 obr. Pietrzwałd) i we współwłasności w częściach budynku Pietrzwałd 7A, zbywaną na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 4.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.11.2011, ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, odsłon: 614


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432213
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości