Zarządzenie Nr 126/06

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 09 listopada 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. W zarządzeniu Nr 2/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006r. w § 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

 

   - dzień  22 grudnia 2006r. i 29 grudnia 2006r.  w zamian za 11listopada 2006r. (pracownikom przysługuje jeden dzień do wyboru w taki sposób aby Urząd Gminy mógł funkcjonować bez zakłóceń).

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 20.11.2006, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302174
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości