Zarządzenie Nr 125/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2006r.

 

w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu  premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy dla pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników.

 

      § 2. Zasady przyznawania i wypłacania premii określa regulamin premiowania pracowników obsługi stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Traci moc zarządzenie Nr 17/00 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01 sierpnia 2000r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Zał. Nr 1 do

Zarządzenia Nr 125/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2006r.

 

Regulamin

 

premiowania pracowników Urzędu Gminy Ostróda  zatrudnionych na stanowiskach  obsługi.

 

      § 1.1. W oparciu o niniejszy regulamin premię mogą otrzymać:

 

   1/ kierowca -konserwator,

 

   2/ sprzątaczki

 

      2. Wysokość premii indywidualnej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

 

      3. Wysokość premii uzależnia się od stopnia zaangażowania się pracownika w realizację zadań, o których mowa w § 2.

 

      § 2. Premię przyznaje się za:

 

   1/ terminowe i jakościowo dobre wykonanie zadań zleconych do wykonania.

 

   2/ przestrzeganie przepisów dot.  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

 

   3/ troska o powierzone mienie,

 

   4/ efektywne wykorzystywanie czasu pracy.

 

   5/ racjonalne i gospodarne użytkowanie powierzonego sprzętu i materiałów.

 

   6/ odpowiedzialność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zaradność i osobiste zaangażowanie w realizację zadań.

 

   7/ przestrzeganie dyscypliny pracy

 

      § 3. Premia nie przysługuje za:

 

   1/ odmowę wykonania polecenia służbowego.

 

   2/ niewykonanie powierzonych  zadań,

 

   3/ wnoszenie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy.

 

   4/ przebywanie na terenie zakładu pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

 

   5/ nieprzestrzeganie ustalonego porządku, dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  przepisów  p.poż.

 

   6/ innych zdarzeń zawinionych przez pracownika, naruszających obowiązki pracownicze i obowiązujące przepisy.

 

   7/ porzucenie pracy lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

      §4. Premia ulega obniżeniu za:

 

   1/ każde spóźnienie się do pracy lub wcześniejsze samowolne opuszczenie miejsca pracy,

 

   2/ nie wykonanie pracy w określonym terminie,

 

   3/ brak dbałości o powierzone mienie

 

   4/ nienależyte, stwierdzone  na piśmie wykonanie pracy.

 

      § 5.1. Fundusz premiowy ma charakter motywacyjny i uznaniowy.

 

      2. Podwyższenie indywidualnej premii może nastąpić:

 

   a) w ramach posiadanego funduszu premiowego powstałego w wyniku indywidualnych zmniejszeń premii lub jej nie przyznania.

 

   b) w razie konieczności zastępstwa w  związku  z chorobą, urlopem  i  inną nieobecnością  zastępowanego pracownika lub koniecznością wykonania dodatkowej pracy przez pracownika wynikającej z dodatkowych zadań organizacyjnych.

 

      § 6.1. Premię dla pracowników obsługi przyznaje wójt na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

 

      2. W przypadku nie przyznania premii pracownik zostaje powiadomiony przez Wójta na piśmie,

 

      3. Pracownik może w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go o pozbawieniu premii odwołać się na piśmie do Wójta,

 

      4. O uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu odwołania decyduje Wójt w ciągu 7 dni od daty wniesienia odwołania.

 

      § 7.1. Premię przyznaje się w okresach miesięcznych (okres rozliczeniowy od 20 do 20 następnego miesiąca).

 

      2. Podstawą wypłacenia premii jest wniosek , złożony do 20 dnia każdego miesiąca, zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda.

 

      3. Wypłata premii odbywa się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 29.11.2006, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312698
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości