Zarządzenie Nr 12/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01.02.2011r.

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w roku budżetowym 2011.

 

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.01.2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2011 rok, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zaciągam długoterminowe pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w łącznej wysokości 2.335.953,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

 

1. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „ - w kwocie 1.870.723,- zł

 

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I” - w kwocie 465.230,- zł.

 

§ 2. 1. Źródłem finansowania zobowiązania będą dochody budżetu gminy w latach 2012-2021.

 

2. Oprocentowanie pożyczki zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

§ 3. Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.02.2011, ostatnia aktualizacja: 08.02.2011, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408616
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości