Zarządzenie Nr 118/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 października 2011r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2011r.

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr  118/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia.  24.10.2011r.

 

 

 

1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2011 roku.

 

L.p.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

50.559.847,35

37.684.031,27

74,53

2.

Wydatki

53.124.205,35

34.398.704,23

64,75

2.1.

Wydatki bieżące

40.746.091,35

29.933.270,51

73,46

2.2.

Wydatki majątkowe

12.378.114,00

4.465.433,72

36,07

3

Deficyt/nadwyżka

-2.564.358,00

3.285.327,04

 

4.

Przychody

5.682.436,00

3.471.822,80

61,09

5

Rozchody

3.118.078,00

2.548.978,17

81,74

 

2. Za  III  kwartały w  2011 roku  udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 3.728,13 zł.

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, odsłon: 592


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451699
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości