Zarządzenie Nr 118/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 grudnia 2003r.

 

w sprawie powołania Zespołu do oceny opracowania „Analiza wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda, finansowanej z osiągniętych oszczędności”

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r., zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Zespół do oceny „Analizy wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda, finansowanej z osiągniętych oszczędności” w składzie:

 

      1. Marek Wydrzyński - Przewodniczący;

 

      2. Zbigniew Tomczyk - Sekretarz;

 

      3. Krzysztof Ruczyński - Członek.

 

      § 2. Zespół dokona oceny opracowania „Anilizy wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda, finansowanej z osiągniętych oszczędności” uwzględniając niżej wymienione elementy:

 

      1. zakres rzeczowy i chronologiczny;

 

      2. konieczne nakłady inwestycyjne;

 

      3. przyjęta technologia modernizacyjna;

 

      4. czas zwrotu nakładów Określenie wielkości oszczędności (w PLN / rok).

 

      § 3. Zespól przedstawi dokonaną ocenę na piśmie i przedłoży ją Wójtowi Gminy najpóźniej dniu 12 grudnia 2003r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w żucie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 730


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304677
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości