Zarządzenie Nr 116/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru i oceny opracowania „Programu inwestycyjnego z elementami koncepcji programowo przestrzennej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Ostróda na lata 2003 do 2020".

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwalą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwalą Nr XXXlV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24maja2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001 r., Nr 59, póz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r, zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do spraw odbioru i oceny opracowania „Programu inwestycyjnego z elementami koncepcji programowo przestrzennej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Ostróda na lata 2003 do 2020" w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący;

 

      2. Jan Brzozowski -Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Roman Szewczyk - Sekretarz;

 

      4. Marek Wydrzyński - Członek.

 

      § 2. Komisja dokona odbioru i oceny opracowania „Programu inwestycyjnego z elementami koncepcji programowo przestrzennej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla gminy Ostróda na lata 2003 do 2020", pod kątem jego zgodności z wymogami określonymi w Umowie Nr 761/3/03/03 z dnia 14 maja 2003r.

 

      § 3. Czynności, o których mowa w § 2 zostaną odzwierciedlone w protokóle, który zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy do dnia 22 grudnia 2003r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 776


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305097
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości