Zarządzenie Nr 112/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 17 listopada 2003r.

w sprawie zmiany w planie budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz.148 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) i §7 pkt. 2 Uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie budżetu na rok 2003r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 151.010 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 151.010 zł,

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegającej na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003 rok określonych w paragrafie 1 i 2 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 21.176.749 zł;

- Wydatki - 23.271.973 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

- pożyczka w kwocie 1.127.224 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł;

- wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 750


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302108
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości