Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
    Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Brzydowo, oznaczoną jako działka ew. Nr 96/3 o pow. 0,0300 ha, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/0000807/0, własność Gminy Ostróda.
 
    § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 31.01.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.01.2019, ostatnia aktualizacja: 31.01.2019, odsłon: 132

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665360
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved