Zarządzenie Nr 111 / 03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 17 listopada 2003r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm )oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 14 pkt.1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. Nr VII / 34 /03 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Szyldaku - Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku niżej opisane składniki nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostróda: 

1. Obręb Tyrowo – działka Nr 257/8 

- lokal użytkowy o ogólnej pow. uż. 64,60 m 2 oznaczony Nr 1 w budynku Nr 31 w Tyrowie wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 15 /100 w częściach wspólnych budynku z którego został wydzielony , nie służących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników,

- udział wynoszący15/100 w gruncie działki Nr 257/8 o pow. ogólnej 866 m2 - służący do obsługi przedmiotowego lokalu.

2. Obręb Idzbark - działka Nr 171

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 27,60 m2 w budynku Nr 46 w Idzbarku / w budynku świetlicy wiejskiej/, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 17/100 w częściach wspólnych budynku, z którego został wydzielony, niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników, 

- pomieszczenie / WC / o powierzchni użytkowej1,00 m2 w budynku gospodarczym wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 17/100 w częściach wspólnych budynku, z którego został wyodrębniony, niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników,

- grunt stanowiący udział 17/100 w działce Nr 171 o ogólnej powierzchni 1200 m2 służący do obsługi pomieszczeń będących przedmiotem użyczenia, 

3. Obręb Pietrzwałd – działka Nr 163/1

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 76,00 m2 w budynku Nr 20 b w Pietrzwałdzie / świetlicy wiejskiej / wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 19 / 100 w częściach wspólnych budynku, z którego został wydzielony, niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników,

- grunt stanowiący udział 19/100 w działce Nr 163/1 o ogólnej pow. 0,1000 ha służący do obsługi przedmiotowego lokalu,

4. Obręb Brzydowo – działka Nr 144 

- lokal użytkowy o pow. użytkowej 17,43 m2 w budynku Nr 23a /świetlicy wiejskiej, remizy OSP / wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 10 /100 w częściach wspólnych budynku, z którego został wyodrębniony, niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników,

- grunt stanowiący udział 10/100 w działce Nr 144 o ogólnej powierzchni 0,2100 ha, służący do obsługi przedmiotowego lokalu, 

§ 2. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 - 4 na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku następuje z przeznaczeniem do realizacji działalności związanej z zaspokojeniem potrzeb czytelniczych, informacyjnych, i kulturalno- oświatowych mieszkańców Gminy Ostróda.

§ 3. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanej w §1ust. 1 – 4 następuje na okres 10 lat licząc od dnia spisania mowy użyczenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 753


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304769
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości