Zarządzenie Nr 110/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 września 2006r.

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn.zm),  § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019)

zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:

 

   - dz. nr 171/8 o pow.  0,0714 ha, położonej w obrębie  Stare Jabłonki;

 

   - dz. nr 171/11 o pow.  0,1518 ha, położonej w obrębie   Stare  Jabłonki.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2006, ostatnia aktualizacja: 01.10.2006, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287819
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości