Zarządzenie Nr 109/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 września 2006r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 84/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w urzędzie Gminy Ostróda po Rozdziale III dodaje się Rozdział IIIa Zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda o treści zawartej w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 109/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 września 2006r.

 

Rozdział III a

 

Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 11a.1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda w związku z wykonywaniem prze nich zadań publicznych.

 

      2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda posiadających status pracownika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

      3. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro gminy i jej mieszkańców, a w szczególności:

 

   1/ przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska,

 

   2/ pamięta o służebnym charakterze swej pracy i wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

 

   3/ lojalnie i rzetelnie realizuje cele gminy bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

 

   4/ nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych.

 

      4. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.

 

      5. Pracownik samorządowy obowiązany jest dbać o wykonanie zadań publicznych oraz środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

 

      6. Pracownik samorządowy powinien przy wykonaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

 

   a/ praworządności,

 

   b/ bezstronności i bezinteresowności,

 

   c/ obiektywizmu,

 

   d/uczciwości i rzetelności,

 

   e/ odpowiedzialności,

  

   f/ jawności postępowania,

 

   g/ dbania o dobre imię Urzędu i pracowników w nim zatrudnionych,

 

   h/ godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

 

   i/ uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

      7. Pracownik samorządowy pełni urząd w ramach prawa i działa zgodnie z prawem zgodnie z wymogami poszanowania Konstytucji i praw oraz stawiania interesu publicznego ponad interes własny. Podejmowane przez niego rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

      8. W toku podejmowania decyzji pracownik samorządowy uwzględnia wszystkie istotne czynniki, nie uwzględniając okoliczności nie należących do sprawy.

 

      9. Pracownik samorządowy załatwia sprawy niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy załatwiania spraw.

 

      10. Pracownik samorządowy winien wykonywać swoje obowiązki bezinteresownie i bezstronnie.

 

      11. Pracownik samorządowy nie podejmuje żadnych prac ani zajęć pozostających w sprzeczności z jego obowiązkami pracowniczymi.

 

      12. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz tych czynności lub opiniowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

 

      13. Pracownik samorządowy pełniąc swoje obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób.

 

      14. Pracownik samorządowy nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

 

      15. Pracownik samorządowy nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.

 

      16. Pracownik samorządowy nie dopuszcza do powstania konfliktów między interesem publicznym a prywatnym. W przypadku powstania sprzeczności interesów, pracownik samorządowy obowiązany jest kierować się przepisami prawa, w razie braku normy prawnej - zasadą sprawiedliwości i interesu publicznego.

 

      17. Pracownik samorządowy wypełnia polecenia przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

      18. Pracownik samorządowy obowiązany jest do zachowania uprzejmości, życzliwości, lojalności w kontaktach z zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami i kontaktach z obywatelami oraz do godnego zachowania.

 

      19. Pracownik samorządowy nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

 

      20. Pracownik samorządowy udostępnia zainteresowanym informacje i dokumenty dotyczące ich spraw zgodnie z zasadami określonymi w ustawach i innych przepisach prawa.

 

      21. Pracownik samorządowy obowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo.

 

      22. Pracownik samorządowy jest zatrudniony, wynagradzany i awansowany w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

      23. Pracownik samorządowy rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębia wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków.

 

      24. Pracownik samorządowy udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

 

      25. W kontaktach z obywatelami pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie, jest pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie.

 

      26. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

 

      27. Pracownik samorządowy za nie przestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosi odpowiedzialności porządkową lub dyscyplinarną.

 

      28. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać zapisów Kodeksu i kierować się zawartymi w nim zasadami.

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 03.10.2006, odsłon: 894


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287654
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości