ZarządzenieNr 106/2013

WójtaGminy Ostróda

zdnia 20 września 2013 r.

 

zmieniającezarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. doskonalenia Systemu ZarządzaniaJakością

 

Na podstawie art. 33ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - zarządzam, co następuję:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 103/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19października 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. doskonalenia SystemuZarządzania Jakością, § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 1. Powołuję Komisjęds. doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w składzie:

 

1)  PanCezary Wawrzyński - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,

 

2)  PaniMonika Klimowska -Zastępca Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,

 

3)  PaniTeresa Ołowska - auditor wewnętrzny,

 

4)  PaniJanina Roman - auditor wewnętrzny,

 

5)  PaniElżbieta Kulesza - auditor wewnętrzny.”

 

§ 2. Wykonaniezarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania dopublikacji: 03.10.2013r.

Osoba przekazująca: MonikaKlimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2013, ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, odsłon: 583

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451960
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved