Zarządzenie 123a/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 listopada 2006r.

 

w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania pracownikom Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223z późn. zmianami), w związku z art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Roczny fundusz nagród tworzy się w wysokości od 5% do 10 % planowanego na dany rok kalendarzowy funduszu wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.

 

      2. Wysokość odpisu określa się corocznie w budżecie gminy.

 

      § 2. Indywidualne nagrody pracownikom przyznaje Wójt po zasięgnięciu opinii bezpośrednich przełożonych.

 

      § 3.1. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.

 

      2. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

 

   - przejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,

 

   - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 

   - terminowość załatwiania spraw,

 

   - poprawność pod względem formalno-prawnym i merytorycznym przygotowanych rozstrzygnięć,

 

   - stosunek do interesantów i współpracowników,

 

   - zdyscyplinowanie,

 

   - umiejętność pracy w zespole.

 

      § 4. Nagrody przyznaje się dwa razy w roku w miesiącu maju i  grudniu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przyznania nagród w innych okresach niż wyżej podanych.

 

      § 5. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

 

      § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 15/00 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia  funduszu nagród oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania pracownikom Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 20.11.2006, odsłon: 896


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302120
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości