Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
 
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 
2.Wypełniony formularz meldunkowy (druk do pobrania zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego)
 
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
 
1. Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania; (druk do pobrania)
2. Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;
 
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.
 
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Termin i sposób załatwienia:
 
Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego
 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
Inne informacje:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 609

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730813
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved