Nasz znak : RGP 72241- 5 /04                                            Ostróda  17 czerwca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz. 2603 /, § 6 ust.1 i ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 7/ 05 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, stanowiących własność Gminy Ostróda:

 

- działka Nr 325/3 o pow. 0,6903 ha, księga wieczysta Nr 18502,

 

- działka Nr 327/15 o pow. 0,0142 ha, księga wieczysta Nr 37245.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod usługi sportowe -stajnie dla koni z wybiegami.

Działki nie są wyposażone w infrastrukturę techniczną, istnieje możliwość ich podłączenia do istniejących na przyległym terenie wiejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej - podłączenie nabywca wykona na koszt własny.

W sąsiedztwie występuje teren zieleni izolacyjnej-urządzonej, teren usług sportowych dla potrzeb hotelowych oraz zabudowa mieszkaniowa. Teren będący przedmiotem zbycia obecnie jest nie zagospodarowany.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca kompleks składający się dwóch działek do siebie przyległych o łącznej powierzchni 0,7045 ha, w tym:

 

- działka Nr 325/3 o pow. 0,6903 ha sklasyfikowana jako Bp. pow. 0,6903 ha,

 

- działka Nr 327/15 o pow. 0,0142 ha - sklasyfikowana jako Bz. pow. 0,0142 ha.

 

Przedmiotowe działki posiadają ograniczenie w sposobie rozwiązania komunikacyjnego, ponieważ nie posiadają funkcjonalnego dostępu do drogi publicznej.

Ze względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywanych działek jako tereny usług sportowych, ustanowienie w celu dojazdu, służebności na działce Nr 325/4 stanowiącej własność Gminy byłoby niekorzystne dla użytkowania zasobu mienia komunalnego - zgodnie z jego przeznaczeniem na cele publiczne.

Dojazd do nieruchomości gruntowych jest zapewniony drogą gruntową, stanowiącą własność innej osoby prawnej /Przedsiębiorstwa -działka nr 327/2 /.

Dostęp do zbywanego kompleksu gruntów - działki Nr 325/3 i działki Nr 327/15 zapewnia również bezpośrednie sąsiedztwo - nieruchomości graniczących t.j działek Nr 338, 344, 3244/26,3244/27.

W związku z powyższym uzasadniona jest sprzedaż przedmiotowych gruntów w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiadujących

t.j działek : Nr 344, 338, 327/2, 3244/26, 3244/27 położonych w obrębie i miejscowości

Stare Jabłonki.

Właściciele bądź współwłaściciele działek według ewidencji gruntów oznaczonych Nr: 344, 338,327/2,3244/26, 3244/27 mogą uczestniczyć w przetargu pod warunkiem złożenia zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda w terminie do dnia 26 lipca 2005r.

Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć dokument na potwierdzenie własności ( np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), dowód wpłaty wadium.

Komisja przetargowa sprawdza czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w dniu 29 lipca 2005r.

Do określenia ich wartości rynkowej został przyjęty przez rzeczoznawcę majątkowego, aktualny stan użytkowania przedmiotowych działek..

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu łączną cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości, która wynosi 90.000,- zł / słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ w tym:

 

- działka Nr 325/3 o pow. 0,6903 ha - cena wywoławcza 88.200,oo- zł

 

- działka Nr 327/15 o pow. 0,0142 ha - cena wywoławcza 1.800,oo - zł

 

W przetargu licytacja przedmiotowych działek będzie prowadzona łącznie.

Zgodnie z § 14 ust.3 postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 900,oo - zł

Ustalono wadium /łączne/ w wysokości 10.000,- zł /słownie :dziesięć tysięcy złotych /

- płatne w terminie do dnia 25 lipca 2005r. w gotówce w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2005r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17 - o godz. 1000

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 10.000,- zł w terminie do dnia 25 lipca 2005r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie określonych wyżej warunków przetargu ograniczonego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Stare Jabłonki.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 23 czerwca do 25 lipca 2005r. oraz w Gazecie Olsztyńskiej w dniu 23 czerwca 2005r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 02.08.2005, ostatnia aktualizacja: 02.08.2005, odsłon: 465

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776894
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved