Nasz znak : RGP 72241 - 10/ 04 /05                                        Ostróda   26 sierpnia  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr  40/05   z dnia 29 czerwca  2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  oznaczonej  Nr  193/17  o pow. 1,9900 ha, położonej  w obrębie i miejscowości  Tyrowo.

Działka  stanowi własność Gminy Ostróda  zgodnie z księgą wieczystą Nr  31619 prowadzoną   przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem  sprzedaży jest  grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 193/17 o ogólnej powierzchni  1,9900  ha , sklasyfikowany : rola kl.III b o pow.1,6300 ha , rola  kl.IVa o pow.0,3600 ha.

Działka ta  posiada dostęp  do drogi publicznej- krajowej Nr 16 ,obecnie jest użytkowana rolniczo.

Żadna osoba fizyczna ani  prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego  jej pierwszeństwa , stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również działka  przeznaczona do sprzedaży.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka  była przeznaczona do użytkowania rolniczego.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1  ustalono do  przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki,  która wynosi  22.000,oo- zł / słownie : dwadzieścia dwa tysiące złotych /.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia,  postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych t.j: 220- zł  /słownie; dwieście dwadzieścia  złotych/.

 

Ustalono, dla działki Nr 193/ 17   wadium w  wysokości  2.000,oo - zł  /słownie: dwa tysiące  złotych / płatne w terminie do dnia 3 października 2005r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia  10 października 2005r. o godz. 1200    w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 2.000,oo- zł w terminie do dnia 3 października 2005r. w kasie UG Ostróda lub / wpływ /  na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A

Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Tyrowo.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej  przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości  Tyrowo o  oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  1 września  3 października  2005r.

 

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 17.10.2005, ostatnia aktualizacja: 17.10.2005, odsłon: 403

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776951
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved