Nasz znak : RGP 72241 - 23/ 05                                        Ostróda   26 sierpnia   2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr  40/05   z dnia 29 czerwca  2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego –      Wójt Gminy w Ostródzie  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych  oznaczonych Nr 219  o pow. 0,4600 ha  i Nr 220 o pow. 0,2217 ha  położonych  w obrębie i miejscowości  Samborowo.

Działki  stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi prowadzonymi  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie:

- Kw Nr 35 323 - urządzona dla działki Nr 220,

- Kw Nr 39083  - urządzona dla działki Nr 219.

Przedmiotem  sprzedaży jest kompleks gruntów składający się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,6817 ha:

-działki Nr 219  o pow. 0,4600  ha , sklasyfikowanej  jako rola kl.IVb ,

-działki Nr 220 o pow. 0,2217 ha sklasyfikowanej jako ps.kl.IV 0,2063ha  w-0,0154 ha.

Działki Nr 219  i 220   tworzą  kompleks gruntów w związku z czym sprzedaż ich następuje łącznie. Obszar ten przylega do drogi gruntowej.

Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również obszar przeznaczony do sprzedaży, który obecnie jest niezagospodarowany.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowe działki  były przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2, pkt.1 - ustalono łączną cenę nieruchomości  w wysokości   3.300 ,oo zł / słownie: trzy tysiące trzysta złotych  / w tym:

- działka Nr  219  o pow. 0, 4600 ha  - cena  2.000,oo zł,

- działka Nr  220  o pow. 0, 2217 ha  - cena  1.300,oo zł.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1  ustalono do  przetargu łączną cenę wywoławczą działek,  która wynosi 3.300,oo- zł / słownie : trzy tysiące trzysta  złotych / w tym:

- działka Nr 219   o pow. 0,4600 ha - cena wywoławcza 2.000,- zł ,

- działka Nr 220  o pow .0,2217 ha - cena  wywoławcza  1.300,- zł.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia,  postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych t.j: / łącznie /  40,- zł  /słownie; czterdzieści  złotych/ -

Ustalono, dla działek  będących przedmiotem przetargu,  wadium w łącznej wysokości  300,- zł  /słownie: trzysta złotych /- płatne w terminie do dnia 3 października 2005r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności .

Przetarg odbędzie się dnia  10 października 2005r. o godz. 1000    w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 300,- zł w terminie do dnia 3 października 2005r. w kasie UG Ostróda lub  na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A

Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów ,informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Samborowo .

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa , przysługuje prawo pierwokupu działek będących przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości  Samborowo  oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  1 września  3 października  2005r.

 

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 17.10.2005, ostatnia aktualizacja: 17.10.2005, odsłon: 393

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777086
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved