Nasz znak : RGP 72241 - 2 /05                                       Ostróda  22 czerwca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm/, § 6ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 5/05 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w obrębie i miejscowości Kątno, stanowiących własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 33 637:

 

- działka Nr 134/2 o pow. 0,1997 ha, - rola Kl. IVb o pow. 0,1997ha

 

- działka Nr 134/3 o pow. 0,2436 ha, -rola kl. IVb pow.0,2137ha, rola kl.V 0,0299 ha.

 

- działka Nr 134/5 o pow. 0,1880 ha, -rola kl. IVb pow. 0,1648ha, rola kl.V pow.0,0232ha

 

- działka Nr 134/6 o pow. 0,1906 ha, -rola kl.V o pow.0,1 787ha,rola kl. IVb pow.0,0119ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno obręb geodezyjny Kątno, gm.Ostróda zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XIII/ 69/ 03 z dnia 31 października 2003r.- przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkalno- usługową.

Wieś Kątno oddalona jest ok. 2 km od drogi krajowej Nr 16 na odcinku Ostróda-Olsztyn.

Ze względu na atrakcyjne położenie nad jez. Szeląg Wielki w pobliżu dużych obszarów leśnych oraz niską klasę użytków rolnych staje się miejscowością wypoczynkową a nowo powstająca zabudowana przyjmuje charakter zabudowy letniskowej.

W sąsiedztwie działek będących przedmiotem przetargu występuje obszar przeznaczony pod zabudowę o podobnym charakterze.

Działki nie są uzbrojone jednakże znajdują się w zasięgu wiejskich sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Nabywcy opisanych nieruchomości zobowiązani są do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytych działek w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich podłączenia do miejscowych sieci.

Dojazd do działek zapewnia droga gminna o nie utwardzonej nawierzchni.

Aktualny stan użytkowania przedmiotowych działek został przyjęty przez rzeczoznawcę majątkowego do określenia ich wartości rynkowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalono do II przetargu cenę wywoławczą która wynosi:

 

- działka Nr 134/2 - cena wywoławcza 25.000,- zł, postąpienie nie mniej niż 250,- zł

 

- działka Nr 134/3 - cena wywoławcza 30.000,- zł, postąpienie nie mniej niż 300,- zł

 

- działka Nr 134/5 - cena wywoławcza 24.000,- zł, postąpienie nie mniej niż 240,- zł

 

- działka Nr 134/6 - cena wywoławcza 24.000,- zł, postąpienie nie mniej niż 240,- zł

 

Ustalono wadium dla każdej z działek będących przedmiotem przetargu w wysokości 3.000,- zł /słownie: trzy tysiące złotych / - płatne w terminie do dnia 5 sierpnia 2005r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2005r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17

 

- o godz. 10.00 dla działki Nr 134/2,

 

- o godz. 11.00 dla działki Nr 134/3,

 

- o godz. 12.00 dla działki Nr 134/5,

 

- o godz. 13.00 dla działki Nr 134/6,

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom - którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,- zł odrębnie dla poszczególnych działek w terminie do dnia 5 sierpnia 2005r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Kątno.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 30 czerwca do 5 sierpnia 2005r.

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 15.08.2005, ostatnia aktualizacja: 15.08.2005, odsłon: 2 442

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776855
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved