Ostróda, 25 listopada 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.31.2015
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na zachód od wsi Tyrowo”
 
został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 
 
 
Z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda
Kierownik Referatu Rolnictwa I Gospodarki Przestrzennej
 
Artur Lewartowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 25.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
 
 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.11.2015, ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, odsłon: 536

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10469820
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved