Nasz znak: RGP.6220.20.2019                                                            Ostróda, 15 lipca 2020 r.
 
 
Zawiadomienie
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w sprawie zmiany decyzji nr RGP.6220.20.2019 z dnia 28.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 193/33 oraz 193/36 – obręb 0038 Tyrowo w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
 
został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

           W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ((Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
           Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek. 
           W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15 lipca 2020 r.

 

Data przekazania do publikacji: 15.07.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.07.2020, ostatnia aktualizacja: 15.07.2020, odsłon: 270


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722697
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości