Nasz znak: RGP.6220.07.2012

Ostróda, dnia 5 lutego 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 4 lutego 2013 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2013 znak : RGP.6220.07.2012 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo”, przewidziana do realizacji w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.02.2013, ostatnia aktualizacja: 14.02.2013, odsłon: 844


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419464
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości