Nasz znak: RGP.6733.29.2015.AS                                          
Ostróda, 30 września 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 30 września 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie, z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 – 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22C/14, z dnia 17 września 2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia węzła drogowego „Ostróda Południe” obejmująca: budowę linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej oraz budowę linii kablowej nN 0,4 kV z szafką kablową i pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 21/5, 22/2, 22/8, 22/10, 22/12, 23/87, 30/43, 30/44, 61/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.09.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.09.2015, ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584722
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości