Nasz znak: RGP-7624/19/2007                                   Ostróda, dnia 31 grudnia 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

 

Wójt Gminy Ostróda  zawiadamia, że dnia 29 grudnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda , wydana została decyzja znak : RGP-7624/19/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Gizelę w miejscowości Kołodziejki w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku Lubawa - Ostróda 346 + 678.

 Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1 , 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporz. G. Pydyn

 

Przekazano do publikacji 07.01.2009

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2009, ostatnia aktualizacja: 08.01.2009, odsłon: 1 385


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582217
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości