Nasz znak: RGP.6733.4.2015.KL                                            
Ostróda, 10 marca 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 10 marca 2015 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/14 oraz 6/15, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.03.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.03.2015, ostatnia aktualizacja: 11.03.2015, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584583
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości