Nasz znak: RGP.6733.1.2015.AS                                
Ostróda, 09 marca 2015 r.
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 09 marca 2015 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 – 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22C/14 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działce nr ew. 10/17, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 10/21, 42 i 68, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji:10.03.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.03.2015, ostatnia aktualizacja: 10.03.2015, odsłon: 647

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10426915
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved