Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 31 maja 2012r. o godz. 14.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011r. oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 

W tym punkcie:

 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda:

 

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011rok, sprawozdania finansowego gminy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami,

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok,

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2011 rok,

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2011 rok,

 

7/ dyskusja,

 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 23.05.2012, ostatnia aktualizacja: 04.06.2012, odsłon: 699


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952894
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości