Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 marca 2011r. o godz. 1300 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r.

 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.

 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

10. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011.

 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.

 

12. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

13. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

14. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

 

15. Wolne wnioski i informacje.

 

16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                            

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.03.2011, ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, odsłon: 643


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584584
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości