Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 1300 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

6. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie i nadania statutu.

 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

10. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

13. Wolne wnioski i informacje.

 

14. Zamknięcie obrad.                                                                     

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

  

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2011, ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, odsłon: 735


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584522
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości