O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia  30 listopada  2020 r. o godz. 1300
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy
de minimis.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzonych na terenie Gminy Ostróda w roku 2021 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Brzydowo i utworzenia sołectwa Ryńskie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectwa Gminy Ostróda.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego Sołectwa Wałdowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2021 r.
19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   
                                                                             
Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXIX sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.11.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2020, ostatnia aktualizacja: 23.11.2020, odsłon: 131


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11429734
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości