Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
 
2. Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2020 rok.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
16. Wolne wnioski i informacje.
 
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.11.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.11.2019, ostatnia aktualizacja: 21.11.2019, odsłon: 132

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10455660
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved