O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 28 września 2018 r. o godz. 1300
odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
    Planowany porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV i XLVI Sesji Rady Gminy.
 
    3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia sołectwa Warlity Wielkie.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej WN 110 KV na terenie gminy Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działki ewidencyjnej Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda
 
    10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    12. Wolne wnioski i informacje.
 
    13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
                                                               

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.09.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.09.2018, ostatnia aktualizacja: 21.09.2018, odsłon: 148

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529872
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved