OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 22 marca 2019 r. o godz. 1300
odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
     Planowany porządek obrad:
     1. Otwarcie obrad sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda.
 
     7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2019 r.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
 
     11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 
     12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ostróda.
 
     13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
     14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej.
 
     15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 
    16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     18. Wolne wnioski i informacje.
 
     19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.          
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.03.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.03.2019, ostatnia aktualizacja: 14.03.2019, odsłon: 194

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10292392
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved