O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia  11 września  2020 r. o godz. 1100 w Hotelu Sajmino, ul. M. Kajki 6,
odbędzie się XXVI  Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
    Planowany porządek:
 
  1. Otwarcie obrad sesji.
 
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Ostróda.
 
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok.
 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia
 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda w roku szkolnym 2020/2021.
 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostróda.
 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr  141/120, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda dla ternu położonego w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda.
 
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 8/2, położonej w obrębie Górka, gm. Ostróda.
 
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Morliny i Tyrowo, gmina Ostróda.
 
  16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
  17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
  18 . Wolne wnioski i informacje.
 
  19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    Mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXVI sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.09.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.09.2020, ostatnia aktualizacja: 04.09.2020, odsłon: 45

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746599
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved