Nasz znak: RGP.6840.2.2012                Ostróda, 25 kwietnia 2012 r.

 

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 45/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ew. nr 3/3 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie Międzylesie.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 38965 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka nr 3/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Międzylesie jest wąską i wydłużoną działką niezabudowaną. Znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu leśnego. Działka sklasyfikowana jako dr. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości w pełną infrastrukturę techniczną.

 

Zbycie działki nr 3/3 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Międzylesie następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 266/24.

 

Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r., działka nr 3/3 położona w obrębie Międzylesie przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obszar zlewni pojeziernej. Teren dla którego należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 4.100,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działka nr 3/3 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 4.100,- zł (słownie: cztery tysiące sto złotych) na rzecz właściciela działki nr 266/24, położonej w obrębie Międzylesie. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel. /89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.04.2012, ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13953013
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości