Nasz znak: RGP.6840.21.2011                       Ostróda, 03 czerwca 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 maja 2011 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy (do adopcji na budynek mieszkalny), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102/4 o pow. 0,0274 ha, położoną w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 29617 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, obszar zlewni pojeziernej.

 

Dnia 04 stycznia 2011 r. została wydana decyzja Nr 125/2010 o warunkach zabudowy (znak: RGP-7331/128/2010) ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na budynek mieszkalny, przewidziany do realizacji na działce nr 102/4, położonej w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej położona jest w centralnej części wsi Ornowo. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - powiatowej o nawierzchni utwardzonej. Działka częściowo ogrodzona jest płotem trwałym - wykonanym z siatki drucianej.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1/ grunt działki nr 102/4 o powierzchni 0,0274ha, zabudowany budynkiem byłej świetlicy wiejskiej przeznaczonym do adaptacji.

 

2/ budynek byłej świetlicy - przeznaczony do adaptacji na funkcję mieszkalną, o powierzchni użytkowej przed zmianą 131,79 m2 a po zmianie 125,02 m2. Budynek połączony jest z innym budynkiem, w którym znajduje się sklep wiejski i mieszkanie prywatne. Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne zasilane z własnego przyłącza oraz przyłączony do wiejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków odbywa się do bezodpływowego zbiornika na ścieki, zlokalizowanego na działce, na której usytuowany jest budynek. Ogrzewanie obiektu za pomocą pieców kaflowych na paliwo stałe. Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji jętkowej pokryty papą.

 

Nowo powstający lokal mieszkalny będzie składał się z wiatrołapu, przejściowej kuchni z jadalnią, trzech pokoi sypialnianych, łazienki, kotłowni oraz garderoby. Wyposażony będzie w instalacje elektroenergetyczną zasilaną z własnego przyłącza, wodociągową zasilaną z wodociągu wiejskiego, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do własnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki nr 102/4 oraz centralnego ogrzewania zasilanego z własnej kotłowni.

 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na budynek mieszkalny na koszt własny, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna zostanie nieodpłatnie przekazana nabywcy budynku po podpisaniu aktu notarialnego.

 

Szczegółowy opis budynku byłej świetlicy wg stanu faktycznego oraz po dokonaniu adaptacji i zmiany funkcji przeznaczenia znajduje się w „Projekcie budowlanym - do zmiany sposobu użytkowania świetlicy na budynek mieszkalny” dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 50.300,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych).

                                                                 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 25 lipca 2011 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 09 czerwca do 01 lipca 2011 r. oraz gazecie Olsztyńskiej 09 czerwca 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2011, ostatnia aktualizacja: 14.07.2011, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584749
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości