Nasz znak: RGP.6840.94.2011                          Ostróda, 10 lutego 2012 r.

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonej jako działka Nr 144/74 o pow. 0,0339 ha.

 

Działka nr 144/74 o pow. 0,0339 ha położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44886, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka położona w bliskiej odległości od granicy administracyjnej miasta oraz gminy Ostróda. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami o zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, niskointensywnej. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu. Od strony północnej i zachodniej działka graniczy z drogą gminną, natomiast od strony wschodniej z pętlą autobusową. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustalono, że cena działki nr 144/74 o pow. 0,0339 ha, położona w obrębie Mała Ruś wynosi 20.250,00 zł.

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie, art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 02 kwietnia 2012 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 16 lutego do 09 marca 2012r. oraz w Gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) dnia 16 lutego 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 13.02.2012, ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580467
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości