Nasz znak: RGP.6840.22.2017                                             Ostróda, 09 stycznia 2018 r.
 
Wykaz
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 189/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ew. Nr 4/36 o pow. 0,0479 ha, położonej w obrębie Morliny.
 
     Działka ew. Nr 4/36 położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z  księgą wieczystą KW Nr EL1O/00015849/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 4/36 o pow. 479 m2, położona jest w południowej części miejscowości Morliny. Od strony północnej graniczy z zabudową mieszkalną wielorodzinną, a od pozostałych stron, z działkami niezabudowanymi. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 4/83, obręb Morliny.
 
Działka położona na terenie płaskim. Kształt zbliżony do trapezu. Działka ogrodzona płotem z siatki drucianej z furtką wejściową oraz bramą wjazdową. W środkowej części działki znajduje się budynek byłej stacji uzdatniania wody.
 
     Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany metodami tradycyjnymi na początku lat 70-tych XX wieku. Dach dwuspadowy, kryty papą o konstrukcji żelbetowej. Ściany murowane, otynkowane wewnątrz i zewnątrz. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Drzwi metalowe podwójne, posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną oraz wodociągową. Powierzchnia użytkowa budynku – 27,00 m2, powierzchnia zabudowy – 31,00 m2.
 
     Działka sklasyfikowana jako Bi –inne tereny zabudowane.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 4/36, położona w obrębie Morliny, znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ew. Nr 4/36 w wysokości 17.600,00 zł.
 
     Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
     Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
     W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
     Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 11 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2018 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2018, ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, odsłon: 119

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273391
odsłon strony

Aktualnie mamy
74 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved