Nasz znak: RGP.6840.30.2017                                             Ostróda, 09 stycznia 2018 r.
 
Wykaz
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 184/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności działki ew. Nr 166/65 o pow. 0,2805 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     Działka ew. Nr 166/65 położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z  księgą wieczystą KW Nr EL1O/00033938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 166/65 o pow. 2805 m2, znajduje się ok. 200 m od głównej ulicy w Starych Jabłonkach tj. ulicy Spacerowej. Nieruchomość położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Dojazd do nieruchomości od ulicy Spacerowej, ulicą Piękną a następnie drogą gruntową szutrową. Ukształtowanie terenu korzystne – teren płaski, jednak z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza – brak możliwości zabudowy działki. Działka porośnięta darnią trawiastą oraz częściowo zakrzaczona. Działka niezabudowana i nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia. Działka nieuzbrojona, posiada możliwość podłączenia w następujące uzbrojenie techniczne – wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.
 
     Działka sklasyfikowana jako Bi –inne tereny zabudowane.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 166/65, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.  Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 166/65 w wysokości 34.800,00 zł.
 
     Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
     Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
     W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
     Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 11 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2018 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37         
         

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2018, ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, odsłon: 109

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273421
odsłon strony

Aktualnie mamy
73 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved