Nasz znak: RGP.6845.12.2012

Ostróda, 13 listopada 2012 r.

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 107/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 10 lat, nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 261/1 o pow. 1,0583 ha, położoną w obrębie Kajkowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 24406 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę zlokalizowana jest w północnej części wsi Kajkowo, na terenie o zróżnicowanej konfiguracji. Na działce usytuowanych jest kilka słupów elekroenergetycznych średniego napięcia, co jest powiązane z rolą pobliskiego Głównego Punktu Zasilającego (GPZ).

Dojazd do działki jest utrudniony. Na działce znajduje się wąwóz porośnięty drzewami i krzewami. Przez południową granicę działki przebiega kanalizacja sanitarna.

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne.

 

Wyżej wymienioną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat.

 

Roczny czynsz dzierżawny w/w terenu, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie
z § 1. Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda i wynosi 211,66 zł plus należny podatek VAT.

 

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny z góry do dnia
15 marca każdego roku, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 20 listopada 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 20 listopada 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.11.2012, ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, odsłon: 692


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952858
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości