Nasz znak: RGP.72243-23/2010                                              Ostróda, 15 grudnia 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 113/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 23/54 o pow. 3,3602 ha, położoną w obrębie Górka, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 44668 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 23/54 o pow. 3,3602 ha położona jest w obrębie Górka, między drogą krajową nr 7 a drogą krajową nr 16. Wydzierżawienie następuje zgodnie z przeznaczeniem w/w działki w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/366/02 z dnia 11 lipca 2002r. /Dz. Urzęd. Woj. Warm.- Mazur. Nr 108 z dnia 3 września 2002r. poz. 1647/, tj. pod:

 

- 12-3SP, 12-4SP - teren projektowanej zabudowy- bazy, składy, usługi rzemieślnicze;

 

- L2/1x6/ - projektowaną drogę lokalną o szerokości pasa drogowego 12 m i jezdni 6 m;

 

- Z20/1x7/ - projektowaną drogę zbiorczą o szerokości pasa drogowego 20 m i jezdni 7 m.

 

Część działki nr 23/54 o pow. 0,3255 ha, nie jest objęta w/w planem.

 

 

Wydzierżawienie nieruchomości następuje na okres trzech lat: tj. od 10 stycznia 2011 r. do 9 stycznia 2014 r.

 

Czynsz dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda i wynosi 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) plus należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny z góry w okresach miesięcznych w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 16 grudnia 2010 r. do dnia 07 stycznia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2010, ostatnia aktualizacja: 10.01.2011, odsłon: 677


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584587
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości