Nasz znak : RGP 72241 - 43 /00/05                                              Ostróda  2  września  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art 39 ust.2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603  z późn.zm /,  § 25 ust.1   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr  85/04  z dnia 6 września  2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda  ogłasza  sprzedaż w drodze rokowań - działki  niezabudowanej oznaczonej Nr 331/2 o pow. 0,1121ha,  położonej w obrębie

i miejscowości  Tyrowo.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczysta Nr  14471 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten nosi cechy terenu budowlanego, w jego sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa, przedmiotowy teren przylega do działki zabudowanej zbiornikiem p.poż.

Działka Nr 331/2 położona jest w centrum wsi Tyrowo , znajduje się w zasięgu sieci energetycznej i wodociągowej ,posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni. Obecnie działka  jest niezagospodarowana.

Według  katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako nieużytek o pow. 0,1121 ha.

Nabywca  nieruchomości zobowiązany jest   do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością jej podłączenia do miejscowych  sieci.

Żadna osoba fizyczna  ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego pierwszeństwa , stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa nieruchomość nie została zbyta w wyniku przeprowadzonych przetargów:

I  przetargu odbytego   w dniu 15 grudnia 2004r

II przetargu odbytego  w dniu 17 maja 2005r.

III przetargu odbytego w dniu 10 sierpnia 2005r.

Działka Nr  331/2 w Tyrowie  może być zbyta w drodze rokowań za cenę  nie niższą niż 3.000,- zł /słownie: trzy tysiące złotych /.

Cena nieruchomości ustalona w  rokowaniach może być zostać rozłożona na raty  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata  podlega zapłacie najpóźniej  do dnia zawarcia umowy przenoszącej jej własność a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Rokowania na zbycie działki Nr 331/2 w Tyrowie zostaną przeprowadzone dnia 14 października 2005r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 ,pok. 17 -  w obecności uczestników, którzy złożyli pisemne zgłoszenia.

Zgłoszenie pisemne do udziału w rokowaniach  składa się w zamkniętych kopertach w terminie  do dnia  7 października 2005r.- godz. 1400  w sekretariacie UG Ostróda.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię ,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

2/ datę sporządzenia zgłoszenia ,

3/ oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

6/ do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w kwocie  300,- zł

Ustalono, dla działki  będącej przedmiotem zbycia w wyniku rokowań ,  zaliczkę w wysokości  300,- zł tytułem zabezpieczenia kosztów  w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy przeniesienia własności-  płatną  w terminie do dnia 7 października 2005r . w kasie lub na konto Gminy Ostróda.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania  wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia rokowań.

Zaliczka  nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze rokowań nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

W rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji prowadzącej rokowania oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą zaliczkę  w pieniądzu PLN  w kwocie 300,- zł w terminie do dnia 7 października 2005r.

w kasie UG Ostróda lub wpływ na konto Gminy Ostróda ;

Bank Pocztowy  S.A Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć  do pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia zamknięcia rokowań,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszone rokowania   z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Tyrowo.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Tyrowo   oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od 7 września  do 7  października  2005r.

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 17.10.2005, ostatnia aktualizacja: 17.10.2005, odsłon: 390

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7250513
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved