Ostróda, dnia 2005/10/17

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzydowo poprzez wybudowanie przyłączy wodociągowych do budynków Nr 96, 101, 103”.

 

Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa z rur PE fi 110 mm L – 690 mb,

- sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L – 1131 mb,

- sieć wodociągowa z rur PE fi 50 mm L -    242 mb.

- pomiar geodezyjny powykonawczy - 3 egz.

 

Termin realizacji zamówienia:

- do 15 grudnia 2005 roku

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

- Roman Szewczyk tel. / 089/6463281, pok. Nr 2  w godz. od 800 - 1000

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sekretariat / do dnia 02-11-2005 roku do godz. 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02-11-2005 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10  / sala konferencyjna /

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ /,

- prowadzą działalność w przedmiocie zamówienia min. 3 lata,

 

Kryteria wyboru oferty:

- cena - 100 %

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 pok. Nr 10 do dnia 02.11.2005 roku do godz. 10.00.

 

Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym opakowaniu.

 

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

 

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona: Wójt Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 i opisana według poniższego wzoru:

Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzydowo poprzez wybudowanie przyłączy wodociągowych do budynku Nr 96, 101, 103”  wraz z dopiskiem “Nie otwierać przed 02.11.2005 r. godz. 1030”

 

Termin związania z oferta - 30 dni od daty terminu złożenia oferty.

 

data publikacji: 07.11.2005, ostatnia aktualizacja: 07.11.2005, odsłon: 416

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7250410
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved