Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor do spraw sportu
wybrany został kandydat: Pan Adrian Sadowski
zamieszkały w Turznicy
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze
i uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas analizy dokumentów.

 

 
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda)
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Podinspektor do spraw sportu
 
    1. Wymagania niezbędne:
 
  1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
 
  2) wykształcenie wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy;
 
  3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 
  4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
  5) nieposzlakowana opinia.
 
    2. Wymagania dodatkowe:
 
  1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 
  2) znajomość przepisów administracyjnych i norm ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw:
 
  - o samorządzie gminnym, o sporcie, o finansach publicznych;
 
  3) dobra znajomość obsługi komputera;
 
  4) posiadanie prawa jazdy kat.B;
 
  5) dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, systematyczność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.
 
    3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy i zapewnianie ich realizacji;
 
  2) przygotowywanie projektów wydatków z tytułu działalności w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji;
 
  3) prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
 
  4) nadzorowanie i realizacja wydatków na kulturę fizyczną i rekreację;
 
  5) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu eksploatacji obiektów sportowych i rekreacyjnych;
 
  6) uczestniczenie w programowaniu inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych na terenie Gminy;
  7) współdziałanie z klubami sportowymi i szkołami na terenie Gminy oraz innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
 
  8) dokonywanie zakupu sprzętu sportowego i dbanie o jego prawidłowe wykorzystanie;
 
  9) przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych;
 
  10) odpowiedzialność za organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę;
 
  11) współpraca ze wszystkimi organizacjami, instytucjami, podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 
    4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
  1) wymiar czasu pracy 1 etat;
 
  2)  wynagrodzenie wg grupy X;
 
  3) praca w Urzędzie Gminy Ostróda, na terenie miasta i gminy Ostróda;
 
  4) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
 
  5) praca administracyjno-biurowa.
 
    5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostróda, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
    6. Wymagane dokumenty:
 
  1) list motywacyjny;
 
  2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 
  3) dokument poświadczający wykształcenie;
 
  4) kserokopie świadectw pracy;
 
  5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
 
  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 
  7) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 
  9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
    7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
    Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. sportu na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 18 września 2019 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
    8. Informacje dodatkowe:
 
    Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane i opatrzone datą. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej muszą zawierać podpis kandydata.
 
    UWAGA: Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę zapoznać się z: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zawierać następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na stanowisko Podinspektor do spraw sportu w Urzędzie Gminy Ostróda. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 
    Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
 
    Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
 
    Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 5 września 2019 r.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY OSTRÓDA
 
    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda,z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89676 07 80,adres e-mail: ).
 
    2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: .
 
    3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 
    4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeń wykonawczych.
 
    5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 
    6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
    7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
    8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
 
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
 
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO);
 
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 
    9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 
    10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
    11. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.09.2019
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.09.2019, ostatnia aktualizacja: 19.09.2019, odsłon: 373

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10890658
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved